Taisyklės

Pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.

1.1.  Šios standartinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir pardavėjo UAB „Paslaugų idėja“ (juridinio asmens kodas: 135987225, registruotos buveinės adresas: Europos pr. 69, LT-46333 Kaunas, toliau – Pardavėjo) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje svarosprekes.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2. Prekes Elektroninėje parduotuvėje turi teisę įsigyti pilnamečiai fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys.

1.3. Šios Taisyklės taikomos Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateiktiems prekių užsakymams.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos.

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje laikantis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja Elektroninės parduotuvės registracijos formoje pateikti teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo patirtus nuostolius.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti Elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes bei sumokėti sutartą kainą už jas ir jų pristatymą Elektroninėje parduotuvėje numatytais atsiskaitymo būdais.

2.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų privalomų reikalavimų.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo pateiktus asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl apmokėjimo sąlygų pasikeitimo ar taikytinų teisės aktų pasikeitimų.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų privalomų reikalavimų.

4. Prekių kainos.

4.1. Prekių kainos yra tokios, kokios nurodytos Elektroninėje parduotuvėje. Prekių kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

4.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms sutartims.

4.3. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis, nurodomas Elektroninėje parduotuvėje, gali keistis.

5. Prekių užsakymas ir apmokėjimas.

5.1. Pirkėjas, lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda savo duomenis, būtinus, prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.

5.2. Pirkėjui suformavus prekių krepšelį mažesnį nei 15 eur, taikomas administravimo mokestis. Administravimo mokestis skirtas padengti sandėlio sistemų palaikymo ir prekių paruošimo proceso sąnaudas. Administravimo mokestis – 3 eur.

5.3. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir pasirinkęs užsakymo apmokėjimo būdą paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą jo nurodytu el. paštu apie užsakymo priėmimą. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, saugoma Elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

5.4. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš Elektroninėje svetainėje pateiktų būdų.

5.5. Pirkėjui už prekes apmokant pavedimu į banko sąskaitą, užsakymo neapmokėjus per 5 (penkias) darbo dienas užsakymas panaikinamas. Užsakymas laikomas apmokėtu, kai į Pardavėjo banko sąskaitą pervedama visa Pirkėjo už perkamas prekes numatyta suma.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

6.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

6.3. Prekes pristato Elektroninės parduotuvės įgaliotas atstovas.

6.4. Prekės Pirkėjui pristatomos per 2-3 darbo dienas, visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.). Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo tos darbo dienos, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekes. Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus ir sąlygas.

6.5. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.6. Prekės nemokamai pristatomos Pirkėjui įsigyjant prekių už 35,00 Eur ir daugiau visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.). Užsakymo sumai esant mažesnei kaip 35,00 Eur taikomas pristatymo mokestis priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo <Prekių pristatymas/atsiėmimas>. Į Neringą ir Neringos raj. prekės pristatomos taikant 50,00 Eur pristatymo mokestį. Jei prekių krepšelio suma, atskaičius panaudotas nuolaidas, yra mažesnė nei 35,00 Eur, bus taikomas pristatymo mokestis.

6.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

7. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas.

7.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės perdavimo jam atsisakyti sutarties, grąžinti prekę Pardavėjui ir pakeisti prekę kita preke arba atgauti už ją sumokėtus pinigus. Tačiau parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, patalynės reikmenys, tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiami ir negrąžinami. Prekė pakeičiama per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo.

7.2. Pirkėjas, atsisakęs sutarties, padengia prekės (-ių) grąžinimo išlaidas.

7.3. Grąžinamos ar keičiamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

7.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu eprekyba@svarosprekes.lt arba per Taisyklėse nurodytą terminą grąžinti prekes, įsigytas pagal sutartį. Gavęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo patvirtinti savo tapatybę.

7.5. Prekės grąžinamos adresu: Europos pr. 69, LT-46333 Kaunas.

7.6. Gavęs grąžintas prekes ir įvertinęs jų kokybę, Pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kaip prekė yra grąžinama (pristatoma) Pardavėjui.

7.7. Grąžinant prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu sąskaita faktūra neišrašoma, kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

7.8. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

7.8. Tuo atveju, jeigu prekės buvo pristatytos Pirkėjui po sutarties atšaukimo: (i) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti prekes Pardavėjui; (ii) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui ir atsako už jų sugadinimą ar naudojimą.

8. Atsakomybė.

8.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų netikslumo.

8.2. Pardavėjas, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.3. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų niekam neatskleisti, užtikrinti, kad prisijungimo duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir jais naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su prisijungimo duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

8.4. Už sutarties, sudarytos perkant Elektronine parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nei viena iš sutarties šalių neatsako už kitos šalies netiesioginius nuostolius, išskyrus kai tokį atsakomybės ribojimą draudžia teisės aktai.

9. Apsikeitimas informacija.

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos Elektronine parduotuvėje nurodytu el. paštu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Elektronine parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Asmens duomenų tvarkymas.

10.1. Užsisakyti prekes Elektronine parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus pateikti asmens ir kitus duomenis.

10.2. Užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje ir (ar) pateikdamas joje užsakymus, Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę tvarkyti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis.

10.3. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika [ nuoroda], kuri yra sudėtinė šių Taisyklių dalis.

10.4. Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant Pirkėją, išrašant sąskaitas, pristatant prekes, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo gražintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų nustatytas prievoles.

11. Prekės.

11.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atvaizduoja prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo atvaizduotų Elektroninėje parduotuvėje.

11.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose Elektroninėje parduotuvėje.

11.3.  Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų ir/arba maksimalų prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

11.4. Prekės aprašymas, sudėtis nurodomas ant produkto pakuotės gali skirtis nuo informacijos, nurodomos Elektroninėje parduotuvėje pateiktų prekių aprašymuose.

11.5. Akcinių prekių kiekis yra ribotas.

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Bet kokiai sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra taikomos šios Taisyklės. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu šalių susitarimu.

12.2. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuoja Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Elektroninėje parduotuvėje.

12.3. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

12.4. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

12.5. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.6. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Pardavėjui Elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir kontaktais.